Skip til hoved indholdet
  Hjem Klub - overblik Forældresamarbejde

Forældresamarbejde

Information om forældresamarbejde

Læringshuset samarbejder med forældrene omkring vores børn og unge i Læringshuset.

Derudover samarbejder forældrene indbyrdes i forhold til blandt andet relations- og trivselsarbejdet, når de på hver ågang i Læringshusets skole danner forældredrevne trivselsgrupper. 

Desuden udgør forældrene flertallet i bestyrelsen.

Information

Samarbejdet med forældrene i Læringshuset tager udgang i Høje-Taastrup Kommunes "10 principper for forældresamarbejde".

Det gode samarbejde mellem hjemmet og Læringshusets dagtilbud, skole, SFO og klub samt indbydes forældre til forældre skaber sammenhæng i vores børn og unges liv og det skærper opmærksomheden omkring deres perspektiver.

Samarbejdet foregår på forskellige måder alt efter om det er Læringshusets dagtilbud, skole, SFO eller klub. Fælles for de forskellige samarbejdsformer er, at begge parter forventes at tage ansvar og bidrage til fælles løsninger for den enkelte, hvad enten det drejer sig om den enkelte, klassen eller den større helhed, som vores børn og unge indgår i huset.

Du kan læse mere om principperne for forældresamarbejde på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside htk.dk

Læringshuset værdsætter det tætte samarbejde mellem skole og hjem, da forældrene har en central rolle i forhold til barnets liv, udvikling og læring.

Den løbende kontakt finder sted via kommunikationsplatformen Aula, hvor det er nemt og overskueligt at tage del i barnets hverdag og udvikling.

Derudover benytter vi os blandt andet af skole-hjem-samtaler, forældremøder og meddelesesbogen.

 

Skole-hjem-samtale

Hvert skoleår afholdes der skole-hjemsamtaler, hvor klassens kontaktlærere indkalder forældrene til en samtale om barnet. I nogle tilfælde kan eleverne også inviteres med til skole-hjem-samtalen.

Mødet varer typisk 15 til 20 min. På mødet får forældrene en kort status på barnets skolegang ansigt til ansigt, og der er mulighed for at stille spørgsmål direkte til barnets primære lærere med afsæt i for eksempel meddelelsesbogen.

 

Forældremøde

Hvert skoleår inviteres der til forældremøder for alle klassens forældre.

Møderne bliver typisk afholdt i starten af skoleåret, hvor klassens årsplaner kan blive gennemgået, nye fag kan blive præsenteret smat nye lærere i klassen. Der vil også være mulighed for at tale om fælles regler for klassen, klassearrangementer, komme med idéer til undervisningen og tiltag, som kan styrke trivslen i klassen.

 

Meddelelsebog

Meddelelsesbogen er et dialogværktøj til samarbejdet mellem elev, forældre og skole om elevens faglige og alsidige udvikling. 

Det er lærerne og pædagogerne omkring eleven, som identificerer fokuspunkterne og løbende udvælger og drøfter dem med elev og forældre i forhold til, hvad der er mest centralt at fokusere på i elevens udvikling.

Kravene til meddelelsesbogen:

 • Den skal være skriftlig
 • Den skal bruges regelmæssigt og være tilgængelig for elev og forældre mindst én gang om året
 • For elever i børnehaveklassen skal meddelelsesbogen dække elevens sprog og matematisk opmærksomhed
 • For elever i 1. til 9. klasse skal der være indhold om fagene dansk og matematik
 • For elever i 7.-9. klasse skal meddelelsesbogen indeholde overvejelser om elevernes uddannelse efter folkeskolen og processen for at opnå de faglige krav, der eventuelt skal opfyldes i forbindelse med optagelse på en ungdomsuddannelse
 • For elever i udfordringer skal meddelelsesbogen indeholde information om de indsatser og den opfølgning, som skolen har iværksat for at afhjælpe udfordringerne

For elever i udfordringer skal meddelelsesbogen desuden have indhold, der handler om indsatser og opfølgning, som skolen har iværksat for at understøtte elevens behov og udvikling.

Et godt og givende forældresamarbejde er af stor vigtighed for barnets trivsel. Derfor har vi fokus på, at vi er i løbende dialog med jer. Vi vægter tillid, åbenhed og gennemsigtighed højt.

Den bedste trivsel for et barn opnås ved, at barnets primære personer samarbejder. Vi vil derfor rigtig gerne fortælle jer om barnets stjernstunder og taler også med jer, hvis vi oplever udfordringer for barnet i hverdagen. Det er vigtigt for os, at I har en god fornemmelse af jeres barns dagligdag.

I er altid velkommen til at få en snak med os omkring jeres barn.

Når ”vi” (forældre/pædagoger) deler viden, er det med til at give jeres barn en sammenhængende hverdag.  Vi anerkender, at forældre er en stor ressource. I kender jeres barn bedst, og vi ønsker at vide så meget som muligt omkring jeres barn. På den måde kan vi bedst imødekomme jeres barns behov, og vi har erfaret, at det skaber det bedste grundlag for et stærkt forældresamarbejde.

 

Samarbejde om barnets læring

I Høje-Taastrup Kommune anvender vi Rambøll Dialog, som er et databaseret og fælles redskab for personale og forældre, til at understøtte den gode forældresamtale om jeres barns trivsel, læring og udvikling. 

Det foregår ved, at I før en samtale om jeres barn inviteres til at besvare et spørgeskema, som I får tilsendt som et link i en mail.

Der er spørgsmål om jeres vurdering af jeres barns kompetencer ud fra:

 • Personlige kompetencer
 • Sociale kompetencer
 • Sprog
 • Krop og bevægelse
 • Kulturelle udtryksformer og værdier
 • Natur og naturfænomener

Der er også spørgsmål om jeres vurdering af jeres barns generelle trivsel og sundhed, samt jeres vurdering af det pædagogiske miljø i Læringshuset.

Skemaet er udformet, så det følger et barns almindelige udvikling og spørgsmålene ændrer sig derfor i takt med, at barnet bliver ældre. Der vil være en årlig samtale om jeres barn, der tager udgangspunkt i jeres svar og personalets svar på de samme spørgsmål.

Sprogtrappen er et andet pædagogisk redskab, som anvendes i Høje-Taastrup kommunes dagtilbud. Redskabet vurderer jeres barns sproglige udvikling, og anvendes ved den obligatoriske sprogvurdering ved 2 år. Sprogtrappen udarbejdes af pædagogisk personale og resultaterne deles med jer til en forældresamtale. Ud fra resultaterne i Sprogtrappen taler vi sammen om fokuspunkter og indsatser i forhold til jeres barns status.

Når jeres barn fylder 5 år, foretager vi desuden en obligatorisk sprogvurdering, der vurderer jeres barns sproglige forudsætninger for at lære at læse. Denne vurdering overleverer vi sammen med jer til jeres barns kommende SFO og skole.

*Rambøll Dialog - læs gerne mere her: Dialog - Hjernen&Hjertet (ramboll.com)

SprogTrappen - læs gerne mere her: SprogTrappen - Hjernen&Hjertet (ramboll.com)

 

Kontaktforældregruppe

Du kan som forældre sikre dig indflydelse i dit og resten af institutionens børns hverdag ved at blive en del af en af forældrekontaktgrupperne.

Kontaktforældrene har som sådan ingen beslutningskompetence. Minimumskompetencerne for forældrekontaktgruppen vedrører pædagogiske aktiviteter og børnerelaterede spørgsmål, som alene har reference til børnerelaterede aktiviteter, som altså kun vedrører det nære i Læringshusets dagtilbud. 

Det kan eksempelvis være medhjælp eller medarrangør ved forældrearrangementer som sommerfest, julefest, temaaftener eller ved etablering af legegrupper eller lignende. Det kan også være arrangering af den årlige fotografering af børnene.

 

Forældremøder

Forældremøderne foregår 2 gange om året.

Til forældremøderne inviteres i tæt på jeres børns hverdag. Vi informerer om eventuelle nyheder, samt fortæller om de emner, som optager Læringshuset og børnene.

Ved det ene forældremøde holder vi også valg til bestyrelsen. Du kan læse mere om bestyrelsen på siden Bestyrelsen

Læringshuset skal være et godt sted at være og lære for vores børn og unge. En vigtig del af dette fokus er de forældredrevne trivseslgrupper på hver ågang i Læringshusets skole.

Formålet med trivselsgrupperne er at skabe et kontinuerligt samarbejde omkring klassen, der understøtter elevers trivsel og fællesskabet i klassen.

Med trivselsgrupperne synliggøres forældrenes store betydning og medansvar for trivsel blandt klassens elever. Et godt forældresamarbejde er nemlig vigtigt for elevernes trivsel og dermed også for læringsmiljøet i klassen.

Ved at tage initiativ til fælles oplevelser og aktivitet for klassens elever og forældre, bidrager trivselsgruppen til at skabe en god og rummelig klassekultur, som modvirker blandt andet mobning og fremmer trivsel i klassen specifikt og på skolen generelt.

To gange i løbet af skoleåret indkalder skolens ledelse forældrene i trivselsgrupperne til et møde på skolen. Her er der mulighed for at udveksle gode idéer og erfaringer og få input fra skolen til det fremadrettede arbejde.

Du melder dig til trivselsgruppen på skoleårets første forældremøde.

Læs mere om bestyrelsen på siden Bestyrelsen

Du kan læse mere om kommunikationsplatformen Aula på siden Aula

Teknologi er en naturlig del af vores børn og unges hverdag, og derfor skal de naturligvis også opleve det samme i skolen.

Læringshuset stiller som led i denne ambition en iPad eller bærbar PC til rådighed for hver enkelt elev fra 1.-9. klasse. Udstyret er fordelt på følgende måde:

 • 1.-6. klasse - iPad
 • 7.-9. klasse - bærbar PC

For at sikre de bedst mulige betingelser for at udnytte det store læringspotentiale i en meningsfuld anvendelse af iPads og pc’er, fortæller Høje-Taastrup Kommune om reglerne for brug af iPads og PC’er i skolen og i hjemmet i denne brochure.

Du kan læse mere om forældrebetaling på siden Forældrebetaling

Åben Skole samarbejdet i Læringshuset bygger på en gensidig lyst og nysgerrighed til at bidrage til samfundet. Vi hører derfor gerne fra dig som forældre, hvis du gennem dit arbejde, uddannelse, fritidsliv eller lignende vil samarbejde med vores børn og unge i huset.

Du kan læse mere om Åben Skole samarbejdet på siden Samarbejde med os

Du kan læse mere om sundhedspleje og tandpleje på siden Sundhedspleje og tandpleje

Du kan læse mere om socialrådgivning og PPR på siden Socialrådgivning og PPR

Forældrerådgivningen hos Skole og Forældre er en uvildig rådgivning, hvor du som forældre kan få anonym rådgivning, hvis du oplever, at barnet har problemer i skolen. 

Skole og Forældre er landsorganisation for skolebestyrelser og forældre til børn i folkeskolen.

Du kan læse mere om forældrerådgivningen på Skole og Forældres hjemmeside skole-foraeldre.dk

Skole og Forældres Forældrefiduser er et sted, hvor du som forældre kan finde fiduser til arrangementer og andre aktiviteter, som skaber trivsel og fællesskab. 

Der er blandt andet nemme opskrifter på arrangementer med huskelister, indkøbslister og invitationer til banko, legegrupper, cykelværksted, restaurant i klasse og så videre. 

Skole og Forældre er landsorganisation for skolebestyrelser og forældre til børn i folkeskolen.

Du kan læse mere om forældrefiduser på Skole og Forældres hjemmeside skoleborn.dk

Hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål om forældresamarbejde, er du velkommen til at kontakte Læringshuset. Du finder vores kontaktoplysninger på siden Kontakt os

Læs også

Læringshuset | Leg - Lær - Lev

Læringshuset

Skolebakken 1
2640 Hedehusene

CVR-nr. 19501817
EAN-nr. 5798008906770

Åbningstid kontor
Mandag-fredag 7.45-15.15

Telefon: +45 43 35 21 40
laeringshuset@htk.dk

Dagtilbud

Telefon: +45 43 35 44 60
laeringshuset-dagtilbud@htk.dk 
Åbningstid dagtilbud
Mandag-fredag 6.00-17.00

SFO

Telefon: +45 43 35 21 40
laeringshuset-sfo@htk.dk 
Åbningstid SFO
Mandag-torsdag 6.00-17.00 
Fredag 6.00-16.00

Klub

Telefon: +45 43 35 35 05
klubinn@htk.dk 
Åbningstid klub
Mandag-torsdag 13.30-17.30 
Fredag 13.30-17.00