Skip til hoved indholdet
  Hjem Dagtilbud - overblik Om dagtilbuddet

Om dagtilbuddet

Information om Læringshusets dagtilbud

Læringshuset dagtilbud er et vuggestue- og børnehavetilbud for børn i alderen 0-6 år i hjertet af den nye bydel Nærheden.

Dagtilbuddet, som er designet med moderne læringsrum til fremtidens kompetencer, er en integreret del af huset og brobygningen mellem Læringshusets dagtilbud og skole er tæt. 

Det hele starter på mange måder her, når vores børn fra den tidlige barndom leger og fordyber dig i et tema over en længere periode. Det styrker deres sproglige evner, og det forbereder dem på, hvordan de lærer i Læringshusets skole.

Pludselig begyndte samtalerne omkring aftensmaden at handle om, hvordan man bygger en robot i pap og hvad vind- og solenergi er, hvilket var helt atypiske emner i forhold til tidligere børnehave. Dette kom sig af at børnene blev inddraget på en anden måde. Der blev i det små arbejdet projektbaseret

Nanna, mor til Molly i dagtilbuddet

Information

Læringshusets dagtilbud har ca. 160 børn i alderen 0-6 år fordelt på 3 vuggestuegrupper, 2 vuggehavegrupper og 5 børnehavegrupper.

Vuggestuen og vuggehaven har hver deres grupperum. Grupperne er opkaldt efter nogle af de egenskaber, som vi ønsker, at børnene udvikler.

Derfor hedder vores vuggestuegrupper nysgerrighed, modighed og fordybelse, mens vores vuggehavegrupper hedder kreativitet og kropslighed.

Børnehaven har ikke grupperum, men derimod værksteder, læringsrum og læringsmiljøer, hvor børnene kan få lov til at fordybe sig i længere tid og i autentiske læringsforløb. Så når børnene eksempelvis bliver grebet af en fortælling, kan det inspirere til et længere forløb med udvikling af replikker, borgbyggeri eller syning af kostumer, hvor børnene kan bevæge sig mellem Læseskoven, Byggepladsen og Makerspace, Byen eller Scenen. Her er der plads til, at børnene leger og udfolder det, de er optaget af i fortællingen eller tager sig et hvil i en af husets små huler.

Vi kan på den måde lade projekter stå, mens vi går ud og spiser, og så vende tilbage og lege videre. Eller projekterne kan stå, og andre kan komme og lege videre med dem. Dette skaber for børnene mulighed for at forfølge den leg, som de er optaget af, og udvikle den til større perspektiver.

Læringshusets læringsform og læringssyn trækker en rød tråd fra Læringshusets dagtilbud til Læringshusets skole, SFO og klub. Allerede i dagtilbuddet bliver børnene mødt med et børnesyn, der ser barnet som aktiv deltager og medskaber af sin egen læring og udvikling.

Her bygger hverdagens fællesskaber på demokratiske værdier, hvor børnene oplever, at de deltager og har indflydelse på deres dagligdag og aktiviteterne i dagtilbuddet.

Dagtilbuddets fokus handler ikke om specifikke faglige kompetencer i projektforløbene. Fokus er derimod på, at de pædagogiske læringsmiljøer understøtter børns læring og udvikling inden for seks pædagogiske temaer:

 1. Børns alsidige personlige udvikling
 2. Børns sociale udvikling
 3. Udvikling af børns kommunikation og sprog
 4. Udvikling af krop, sanser og bevægelse
 5. Udvikling af kompetencer inden for natur, udeliv og science
 6. Udvikling af kompetencer inden for kultur, æstetik og fællesskab

De seks temaer favner dagtilbuddenes opgave: At fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem et trygt og pædagogisk læringsmiljø, hvor legen skal være grundlæggende, og hvor der skal tages udgangspunkt i et børneperspektiv. For børn i 0-6-års-alderen bliver fremtidens kompetencer derfor leget og arbejdet ind både via børns lege, via projektbaserede læringsforløb og i dagligdagens gøremål.


Børnesyn, dannelse og børneperspektiv

I Læringshuset har vi en vision om at sikre børns læring og udvikling gennem leg og pædagogiske forløb, som tager udgangspunkt i børns nysgerrighed over for omverdenen og deres trang til at udfolde sig og prøve idéer af. Børn og voksne vil udforske temaer gennem længere tid både i leg, ved at arbejde med alskens materialer og ved at tage på ture med mere.

Ved at gå i dybden med en idé over længere tid, hjælper de voksne børnene med at bringe deres viden fra i går i spil i morgendagens aktiviteter. Børnene får dermed mulighed for selv at bygge ovenpå, byde ind og føle sig kompetente, mens de prøver nye idéer af.

Vi arbejder i børnehøjde og taler med børnene om, hvad de gerne vil, hvad de er nysgerrige på og hjælper dem med at udfolde deres idéer og lege – børnenes perspektiv er nemlig omdrejningspunktet for alt, hvad vi gør.

På den måde støtter vi og øger børnenes engagement i de ting, vi laver sammen. Det er altid sjovere at være en del af noget som man har haft medindflydelse på. På den måde øver og støtter vi børnene i at skabe egne holdninger og meninger og lære at mærke efter hvad vil de gerne.

Vi understøtter, at børnene kan bringe deres viden fra i går med i mødet med morgendagens aktiviteter, når vi går i dybden med en idé over længere tid. Børnene får dermed mulighed for selv at bygge ovenpå, byde ind og føle sig kompetente, mens de prøver nye idéer af. Vi tager udgangspunkt i barnet alder og kompetencer, og sørger for at børnene føler sig trygge i deres hverdag.


Projektbaserede forløb (LAHOPL)

Gennem projektbaserede forløb, hvor børnene er aktive deltagere og har indflydelse på aktiviteterne, og hvor der skabes synlige resultater, styrkes børnenes oplevelse af, at læring giver mening. 

Høje-Taastrup Kommune arbejder ud fra disse 3 grundværdier på dagtilbudsområdet:

 1. Vi har høje ambitioner for alle børn – alle har talenter og ressourcer
 2. Vi understøtter udviklingen af livsglade engagerede, nysgerrige børn, der er medskabere af deres liv
 3. Børn har ret til kontinuerlig læring i legende, demokratiske fællesskaber.

På baggrund af disse 3 grundværdier arbejder Læringshusets dagtilbud med projektbaserede forløb også kaldet Lange, Autentiske, Hands-On, Projektbaserede Læringsforløb (LAHOPL).

I LAHOPL-forløbene står børnene for initiativerne til projekterne. Medarbejderne sætter altså ikke dagsorden for de forskellige processer - det gør børnene.

Læringshusets dagtilbud åbner på tværs af huset om morgenen, så både børn i vuggestuen, vuggehaven og børnehaven er samlet. Efterfølgende går vi til hver sin afdeling af huset.

I løbet af dagen er der mulighed for at lave diverse lege og projekter både indendørs og udendørs. Hver uge undersøger vi desuden temaer og emner, som børnene får lov at være nysgerrige på. Mange af dagens aktiviteter foregår på børnenes initiativ, da vi følger børnenes interesse og er nysgerrige sammen med dem undervejs.

Børnene i vuggestuen og vuggehaven bliver puttet til lur. Ligesom der er mulighed for at sove eller hvile i børnehaven, hvis børnene har behov for det.

Derudover tilbydes børnene mad til formiddag, frokost og eftermiddag.


Traditioner

Traditionerne i Læringshusets dagtilbud følger årets gang i forhold til højtider, årstider og mærkedage - for eksempel fastelavn, eid, forårsspiring og afslutningsfest.

Der er madordning i Læringshusets dagtilbud. I vuggestuen og vuggehaven er der fuld forplejning, hvor børnene tilbydes morgenmad, hvis de kommer tidligt, formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad.

Desuden har forældrebestyrelsen valgt, at der skal serveres mellemmåltider i børnehaven.

Der er ansat 2 køkkenpersonale, som laver mad til både vuggestuen og børnehaven.

Kosten følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger, Høje-Taastrup Kommunes kostpolitik samt forældrebestyrelsens principper på området.

Der arbejdes også med forståelsen for jord til bord. Derfor bliver der også sået, plantet og høstet krydderurter med videre.

Derudover inviteres børnene med ind i køkkenet hver dag. En gruppe børnehavebørn deltager i madlavningen, og de har også ansvar for at aflevere mad og service hos vuggestuen og vuggehaven.

Madordningen i børnehaven er på valg hvert 2. år, hvor forældrene skal stemme om, hvorvidt den skal fortsætte eller ej.

I 2022 stemte 97% af forældrene for madordningen.

Alle børn i Læringshusets dagtilbud får sit eget garderobeskab. Her er der plads til overtøj, skiftetøj og eventuelt hjemmesko. Der er dog gulvvarme i hele dagtilbuddet.

Hvert barn skal have eget skiftetøj med. Derudover er det vigtigt altid at have årstidsbestemt overtøj i garderoben, da vi er ude på alle tidspunkter af året. 

I som forældre skal selv være opmærksomme på, om jeres barn har alt.

Det er også en god ide at skrive navn i alt tøjet eller benytte sig af færdigtrykte navneetiketter, der nemt klistres i tøj med videre.

Læringshusets dagtilbud er et såkaldt åbent dagtilbud. 

Det betyder, at vi gør brug lokalsamfundet, som en naturlig del af processerne, når vi skaber langvarige legende og lærende forløb for børnene. 

Det kan for eksempel være at vi besøger det lokale bibliotek, de grønne områder eller det lokale supermarked.

Vi glæder os altid til at tage imod nye børn og forældre i Læringshusets dagtilbud. Vi vil derfor rigtig gerne høre om jeres historie og baggrund, for på den måde at kunne byde jer bedst muligt velkommen i huset.

Hvis I har fået tilbudt plads i Læringshusets dagtilbud og ikke allerede har været på rundvisning i huset, er I meget velkommen til at kontakte os og lave en aftale herom. Vi vil altid anbefale jer at komme ned og besøge os i god tid. 

Hvis I vil se dagtilbuddet inden opskrivning, så har vi faste offentligt tilgængelige forældrerundvisninger den første tirsdag i hver måned kl. 14.30. Der er ingen tilmelding, så I møder bare op.

Den første tid i vuggestuen hedder tilvænning. I skal regne med at en god tilvænning varer mellem 1-2 uger. Begge dele er lige ”normalt”. Alle børn og tilvænninger er forskellige, så det er også forskelligt, hvor lang tid, der er brug for til en god tilvænning. Denne vurdering tager vi løbende i samarbejde med jer. Det er blot vigtigt, at I har afsat god tid til tilvænningen, da barnet kan mærke, hvis mor eller far har travlt.

Vi ved at det er en stor begivenhed for mange forældre, når jeres børn skal starte i vuggestue eller børnehave. Vi vil derfor hjælpe mod den bedste og tryggeste tilvænning for jer og jeres barn.

I starten vil I være med barnet i institutionen. Vi ved, at alle børn har brug for tryghed, når de skal lære en ny verden at kende. Den tryghed får de hos jer forældre, og de får den ved, at I er rolige og viser dem vejen og tager sig tiden til, at børnene selv tør møde den nye verden og institution.

Det er derfor en god ide, at I forældre i starten holder sig tæt på, opmuntrer, viser nysgerrighed og på den måde udtrykker, at situationen er helt okay. Samtidig er det også vigtigt, at I er klar med trøst og kram, hvis det hele bliver lidt for meget.

Når jeres barn udviser en tryghed i institutionen, samarbejder vi om, at barnet skal prøve at være her alene. Så aftaler vi, at I er væk i et mindre stykke tid. I den forbindelse er det meget vigtigt, at I som forældre siger tydeligt farvel og er tydelig i, at I kommer igen. Det kan være at barnet i den forbindelse har brug for noget genkendeligt hjemmefra - for eksempel en bamse eller en sutteklud.

Høje-Taastrup Kommune fører tilsyn med alle typer af dagtilbud, der er på 0-6 års området i kommunen.

Du kan læse tilsynsrapporterne omkring Læringshusets dagtilbud her:

Tilsynsrapport-2023-24---tilsyn-med-dagtilbuddet-Læringshuset.pdf

Start hos os

Sådan indmelder du dit barn i dagtilbud, skole, SFO eller klub

Læringshuset | Leg - Lær - Lev

Læringshuset

Skolebakken 1
2640 Hedehusene

CVR-nr. 19501817
EAN-nr. 5798008906770

Åbningstid kontor
Mandag-fredag 7.45-15.15

Telefon: +45 43 35 21 40
laeringshuset@htk.dk

Dagtilbud

Telefon: +45 43 35 44 60
laeringshuset-dagtilbud@htk.dk 
Åbningstid dagtilbud
Mandag-fredag 6.00-17.00

SFO

Telefon: +45 43 35 21 40
laeringshuset-sfo@htk.dk 
Åbningstid SFO
Mandag-torsdag 6.00-17.00 
Fredag 6.00-16.00

Klub

Telefon: +45 43 35 35 05
klubinn@htk.dk 
Åbningstid klub
Mandag-torsdag 13.30-17.30 
Fredag 13.30-17.00