Skip til hoved indholdet
  Hjem Dagtilbud - overblik Overgang mellem dagtilbud og skole

Overgang mellem dagtilbud og skole

Information om overgangsperioden

I Høje-Taastrup Kommune skal alle børn opleve sammenhæng og helhed i overgangene imellem kommunens tilbud. Derfor samarbejder Læringshusets skole med alle dagtilbuddene i skoledistriktet. Det drejer sig om følgende dagtilbud:

 • ABC
 • Brøndvej
 • Rundageren
 • Solhøj
 • Stenmøllen
 • Stenbuen
 • Universet
 • Læringshusets dagtilbud

Fælles principper i kommunen

Høje-Taastrup Kommunes principper for samarbejdet om overgange i børn og unges liv er:

 1. Vi sikrer kvalitet og sammenhæng i samarbejdet om overgange i børn og unges liv
 2. Vi sikrer overlevering af relevant viden
 3. Vi sikrer barnets/den unges trivsel, læring og en plads i fællesskabet
 4. Vi sikrer et ligeværdigt og respektfuldt samarbejde med forældrene

Principperne tager afsæt i kommunens Børne- og Ungepolitik og pincipper for forældresamarbejde, som også er tæt koblet til Forebyggelsesstrategien.

Proces

Sådan foregår overgangsperioden

Besøg i børnehaven

Overgangspædagogerne fra Læringshusets skole opstarter besøg hos børnene i børnehaven. Pædagogerne laver relations-arbejde, hvor de møder børnene, ser deres dagligdag i børnehaven og bliver nysgerrige på hinanden. På de næste besøg introducerer de børnene for trivselsprogrammet Fri For Mobberi, som Læringshusets dagtilbud og skole arbejder med fra 0.-3. klasse. Med Bamseven minder de børnene om gode værdier og hvordan de er en god ven. Fri for Mobberi er støttet af Mary Fonden og Red Barnet står bag programmet

Besøg i børnehaven

Overgangspædagogerne fra Læringshusets skole opstarter besøg hos børnene i børnehaven. Pædagogerne laver relations-arbejde, hvor de møder børnene, ser deres dagligdag i børnehaven og bliver nysgerrige på hinanden. På de næste besøg introducerer de børnene for trivselsprogrammet Fri For Mobberi, som Læringshusets dagtilbud og skole arbejder med fra 0.-3. klasse. Med Bamseven minder de børnene om gode værdier og hvordan de er en god ven. Fri for Mobberi er støttet af Mary Fonden og Red Barnet står bag programmet

Åbent læringshus

Forældre med børn til kommende 0. klasse i Høje-Taastrup Kommune kommer til "Åbent læringshus" i Læringshuset. Først er der et fælles informationsmøde med pædagoger, lærere, ledelse og skolebestyrelse. Derefter er der rundvisning i huset og mulighed for at stille spørgsmål ved 0. klassernes afdeling

Åbent læringshus

Forældre med børn til kommende 0. klasse i Høje-Taastrup Kommune kommer til "Åbent læringshus" i Læringshuset. Først er der et fælles informationsmøde med pædagoger, lærere, ledelse og skolebestyrelse. Derefter er der rundvisning i huset og mulighed for at stille spørgsmål ved 0. klassernes afdeling

Skoleindskrivning slutter

Skoleindskrivningen starter i november og slutter i januar. I denne periode skal alle forældre med børn til kommende 0. klasse melde ind til kommunen, hvorvidt deres barn skal starte på distriktsskolen, om de ønsker en anden skole end distriktsskolen eller om de har valgt en privatskole

Skoleindskrivning slutter

Skoleindskrivningen starter i november og slutter i januar. I denne periode skal alle forældre med børn til kommende 0. klasse melde ind til kommunen, hvorvidt deres barn skal starte på distriktsskolen, om de ønsker en anden skole end distriktsskolen eller om de har valgt en privatskole

Besøg i Læringhuset

Børnene kommer på besøg i Læringshuset sammen med deres børnehavepædagoger. Her møder de overgangspædagogerne og ser Læringshusets SFO og skole. Derudover hilser de på elever fra i 0. klasse, der er såkaldte børneambassadører, og deres klasselærer, som er igang med et eller andet projekt, de kan snakke om

Besøg i Læringhuset

Børnene kommer på besøg i Læringshuset sammen med deres børnehavepædagoger. Her møder de overgangspædagogerne og ser Læringshusets SFO og skole. Derudover hilser de på elever fra i 0. klasse, der er såkaldte børneambassadører, og deres klasselærer, som er igang med et eller andet projekt, de kan snakke om

Overlevering

Overgangspædagogerne mødes med børnehavepædagogerne omkring overlevering forud for førskolestarten. Her drøfter de en samlet vurdering af børnenegruppens styrker og robusthed i forhold til at sikre en tryg og god førskolestart for alle

Overlevering

Overgangspædagogerne mødes med børnehavepædagogerne omkring overlevering forud for førskolestarten. Her drøfter de en samlet vurdering af børnenegruppens styrker og robusthed i forhold til at sikre en tryg og god førskolestart for alle

Forældremøde

Forud for førskolestarten i april er der forældremøde i Læringshuset i marts. På forældremødet fortæller ledelsen og overgangspædagogerne og pædagogerne fra Læringshusets SFO om førskolen og SFO'en. Derudover kommer de med nogle praktiske informationer og svarer på spørgsmål

Forældremøde

Forud for førskolestarten i april er der forældremøde i Læringshuset i marts. På forældremødet fortæller ledelsen og overgangspædagogerne og pædagogerne fra Læringshusets SFO om førskolen og SFO'en. Derudover kommer de med nogle praktiske informationer og svarer på spørgsmål

Førskolestart

I april starter børnene i Læringshusets førskole, som er en integreret del af Læringshusets SFO. Her møder børnene ind om morgenen for at lege, hygge og arbejde i værksteder med pædagogerne i en genkendelig struktur, som de også møder i 0. klasse. Om eftermiddagen kan de fortsætte i SFO'en og lege og være sammen med de andre børn

Førskolestart

I april starter børnene i Læringshusets førskole, som er en integreret del af Læringshusets SFO. Her møder børnene ind om morgenen for at lege, hygge og arbejde i værksteder med pædagogerne i en genkendelig struktur, som de også møder i 0. klasse. Om eftermiddagen kan de fortsætte i SFO'en og lege og være sammen med de andre børn

Skolestart

Efter en tryg, sjov og lærerig førskolestart starter børnene rigtigt i skole, når de starter i 0. klasse i august. Klasselærerne i 0. klasse tager sig specielt af 0. klasserne. I 1. klasse får børnene nye klasse- og faglærere, som følger dem til og med 3. klasse. Pædagogerne er de samme fra førskolen til og med 3. klasse

Skolestart

Efter en tryg, sjov og lærerig førskolestart starter børnene rigtigt i skole, når de starter i 0. klasse i august. Klasselærerne i 0. klasse tager sig specielt af 0. klasserne. I 1. klasse får børnene nye klasse- og faglærere, som følger dem til og med 3. klasse. Pædagogerne er de samme fra førskolen til og med 3. klasse

Information

Børn, der føler sig trygge og som har positive forventninger til deres kommende skole, klarer typisk skolestarten bedre end børn, der er ængstelige og usikre omkring overgangen. Det er derfor afgørende for børnenes trivsel, at der bygges bro mellem dagtilbud, hjem, SFO og skole samt at børnene involveres og inddrages i det kommende skift mellem dagtilbud og skole.

Princippet om at sikre kvalitet og sammenhæng i samarbejdet omkring overgange handler om:

 • At medarbejderne har tilstrækkelig viden og er velforberedte på at tage imod alle børn
 • At børn oplever sammenhæng og helhed fra dagtilbud til skole

 

Videndeling

Kvalitet i samarbejdet om overgange opnås ved, at tværgående viden om kommunens tilbud, metoder og viden om børns læring, trivsel og udvikling anvendes i praksis. Samt at nærværende principper anvendes som redskab til at strukturere, kvalificere og synliggøre opgaver i forbindelse med overgange.

Til overgangene knytter sig nogle forpligtende aktiviteter, som alle dagtilbud, skoler og SFO’er er ansvarlige for at rammesætte, understøtte og gennemføre.

 

Sammenhæng og helhed

Der arbejdes på tværs af institutionerne med en fælles tværgående opgave som forpligtende aktivitet og bindeled, for at sikre børnene oplevelse af sammenhæng mellem dagtilbud og skole.

I Læringshusets dagtilbud og skole arbejdes der med trivselsprogrammet Fri For Mobberi. Fri for Mobberi er støttet af Mary Fonden og Red Barnet står bag programmet.

Med udgangspunkt i Bamseven fremhæver og gengiver pægagerne særlige fortællinger om barnets deltagelse i fællesskabet. Derudover taler de om gode værdier og hvordan de er en god ven.

Læringshusets skole og SFO mødes altid med dagtilbuddet, som afgiver børn til skolen. 

Overleveringsmøderne afholdes efter behov. Derudover får skolen adgang til barnets profil i Rambøll Dialog, sprogvurdering og PPR-samarbejde eller samarbejde med andre relevante aktører.

Rambøll Dialog er et digitalt redskab, der understøtter og strukturerer rammerne for den konstruktive dialog mellem pædagogisk personale og forældre.  

 

Fremadrettet perspektiv

Overlevering af viden om børn skal have et fremadrettet perspektiv med henblik på at afklare, hvad der kan forhindre og hvad der kan fremme barnets faglige og sociale udvikling.

Fokus skal være på barnets ressourcer, potentialer og måder at lære på. Det vil sige, at viden om barnet altid videregives i en ressourceorienteret og anerkendende form, som sikrer barnets fortsatte trivsel, udvikling og læring.

I overleveringen af et barn er det væsentligt at inddrage og se på sammenhænge i barnets forskellige arenaer, frem for f.eks. kun at fokusere på det enkelte barn eller barnets hjemmeforhold. Der tages særlige hensyn ved overlevering af børn i udsatte positioner.

Fællesskabet har stor betydning for barnets trivsel, udvikling og læring.

Derfor er der fokus på de relationer og sammenhænge, som barnet har indgået i og er på vej til, i overgangen til et nyt tilbud. Samtidig introduceres forældrene og barnet til SFO’en og skolen, og der er en særlig indsats i forhold til, at alle hurtigt bliver en del af et fællesskab.

I overgangen til SFO og skole har pædagogerne fokus på:

 • Hvordan, hvornår og med hvem barnet trives særligt godt
 • Forhold i børnegruppen, som har bidraget til udviklingen af sunde og positive faglige
  og sociale fællesskaber
 • Hvordan der konkret kan arbejdes med gode fællesskaber i den nye børnegruppe

Forældrene har stor indflydelse på børnenes motivation og forudsætning for at starte i et nyt tilbud. Derfor gør pædagogerne meget ud af at engagere sig i et ligeværdigt og respektfuldt samarbejde med forældrene med afsæt i kommunens 10 principper for forældresamarbejde.

Forældrene skal introduceres til det nye tilbud og indgå i en fælles drøftelse af følgende:

 • Forældrenes og medarbejdernes ansvar både før, under og efter overgangen
 • De aktiviteter, der finder sted i overgangen
 • Hvordan de som forældre kan understøtte og tale med deres børn om følelser, forventninger og oplevelser før, under og efter overgangen.

Du kan læse mere om de 10 principper for forældresamarbejde på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside htk.dk.

Læringshuset gør brug af såkaldte børneambassadører i overgangsarbejdet mellem dagtilbud og skole.

Børneambassadører er 4-5 udvalgte børn fra 0. klasse, der er gode til at fortælle børnene fra dagtilbuddet om, hvordan det har været for dem at starte i førskole, SFO og 0. klasse.

Der anvendes børneambassadører, fordi verden ser anderledes ud i børnehøjde og fordi barn til barn dialog virker rigtig godt. Læring mellem ligestillede eller peer learning, som det også hedder, er desuden en meget anvendt læringsmetode i skolen.

Hvis du har spørsmål

Hvis du har spørgsmål til overgangen mellem dagtilbud og skole, skal du kontakte dit barns dagtilbud.

Hvis dit barn ikke går i et dagtilbud i skoledistriktet, er du velkommen til at kontakte Læringshuset. Du finder vores kontaktoplysninger på siden Kontakt os

Læs også

Læringshuset | Leg - Lær - Lev

Læringshuset

Skolebakken 1
2640 Hedehusene

CVR-nr. 19501817
EAN-nr. 5798008906770

Åbningstid kontor
Mandag-fredag 7.45-15.15

Telefon: +45 43 35 21 40
laeringshuset@htk.dk

Dagtilbud

Telefon: +45 43 35 44 60
laeringshuset-dagtilbud@htk.dk 
Åbningstid dagtilbud
Mandag-fredag 6.00-17.00

SFO

Telefon: +45 43 35 21 40
laeringshuset-sfo@htk.dk 
Åbningstid SFO
Mandag-torsdag 6.00-17.00 
Fredag 6.00-16.00

Klub

Telefon: +45 43 35 35 05
klubinn@htk.dk 
Åbningstid klub
Mandag-torsdag 13.30-17.30 
Fredag 13.30-17.00