Skip til hoved indholdet
  Hjem Klub - overblik Trivsel

Trivsel

Information om trivsel, indsatser og hjælp og rådgivning

I Læringshuset tager vi vores børn og unges trivsel meget alvorligt.

Trivsel og et godt undervisningsmiljø er afgørende for den enkelte elevs mentale sundhed, læring og udvikling.

Det handler dog om mere end klassens tid, fredagskage eller lignende. Vores børn og unge skal føle sig trygge i hverdagen, have det sjovt med hinanden og føle, der er plads til at begå fejl og træde ved siden af.

Derudover kan nogle have brug for hjælp i en stresset hverdag til at balancere og prioritere i forhold til planlægning af opgaver og deadlines. Andre kan gennemgå en svær tid, hvor de har brug for forskellige indsatser både fagligt og socialt. Det kan også være i forhold til lektiehjælp, hjælp til konfliktløsning og meget andet.

 

Fokus

For at skabe god trivsel, arbejder vi både med vores børn og unges:

 • Motivation, forventninger og læringsstrategier
 • Faglige og sociale fællesskaber med fokus på følelsen af samhørighed
 • Særlige indsatsområder hos individer eller grupper, der har behov for det

Arbejdet skal ske i et samarbejde mellem elever, forældre og skolens personale. Derfor er det vigtigt, at du som forældre også involveres i skolens pædagogiske praksis, politik og visioner.

Oversigt

Læringshuset arbejder aktivt med trivsel på flere planer.

Det kommer blandt andet til udtyk i vores sociale årsplaner. Her udpeger lærerne og pædagogerne hvert år nogle mål, der sigter på at udvikle elevernes muligheder for at indgå i sociale sammenhænge. Målene tager højde for den udvikling, som vores børn og unge almindeligvis gennemløber.

Målene samles i et årshjul, hvor de formuleres som aktiviteter og indsatser med mulighed for at indtænke det i forhold til undervisning og tradtioner og mærkedage, som er planlagt og kommer i løbet af skoleåret. Medarbejderne vidensdeler årligt, så de kan bygge på hinandens gode erfaringer fra år til år.

Deruodver arbejder Læringshusets dagtilbud og Læringshusets skole fra 0.-3. klasse med trivselsprogrammet Fri For Mobberi. Fri for Mobberi er støttet af Mary Fonden og Red Barnet står bag programmet. Med udgangspunkt i Bamseven fremhæver og gengiver pægagerne særlige fortællinger om barnets deltagelse i fællesskabet. Derudover taler de om gode værdier og hvordan de er en god ven.

Læringshusets skole fra 4.-9. klasse arbejder med konfliktmægling. Konfliktmægling refererer til en proces, hvor en neutral tredjepart, kaldet mægleren, hjælper eleverne med at løse konflikter gennem dialog og samarbejde. Mægleren faciliterer samtaler mellem de involverede parter for at identificere årsager til konflikten, fremme gensidig forståelse og hjælpe med at finde løsninger. Målet er at skabe et trygt miljø, hvor elever kan udvikle konfliktløsningsfærdigheder, styrke relationer og forhindre eskalation af konflikter. 

 

Antimobbestrategi

Læringshusets antimobbestrategi indeholder fælles retningslinjer for arbejdet mod mobning og beskriver, hvordan mobning forebygges og håndteres i huset.

Relationen mellem de voksne og vores børn og unge har afgørende betydning for trivslen og undervisningsmiljøet i Læringshuset. 

Lærerne og pædagogerne er den primære voksenkontakt, og gennem deres daglige kontakt med hinanden, har de gode forudsætninger for at spotte mistrivsel og sætte tidligt ind med indsatser. 

Desuden deltager lærerne og ressourcepædagogerne i det tværfaglige samarbejde med PPR og i netværksmøderne, hvor der laves handleplaner. Det sker sammen med Læringshusets socialfaglige leder, som har ansvar for området. De forsøger også at mødes så ofte de kan i forhold til intern sparring.

 

Ressourcepædagoger

Ressourcepædagogerne er en ekstra resurse i en periode i undervisningen, hvor der er behov for det. De er til stede og hjælper og støtter med det, de kan, primært i forhold til at holde eleverne på rette spor.

De kan også have enkeltindsatser, hvor de arbejder med indsatser ud fra en særlig faglig eller social handleplan. De møder eleven i øjenhøjde gennem hverdagssnak og tjekker, hvordan de har det, og danner nogle rammer ud fra det den pågældende dag.

 

Fleksibelt tilbud

Ressourcepædagogerne står også for et såkaldt fleksibelt tilbud. Det kan være individuelle aftaler, som rækker ud i fremtiden, om en konkret elevs skolegang - for eksempel i form af reduceret skema, mere varieret undervisning eller mulighed for at møde ind for så at tilstøde klassen senere på dagen.

Læringshusets skole afholder Skolernes Trivselsdag en gang om året. 

Skolernes Trivselsdag er en national mærkedag for trivsel og mod mobning. Skolernes Trivselsdag er altid den første fredag i marts.

Det er forskelligt fra år til år, hvordan dagen markeres, og hvorvidt det sker klassevis eller med årgangen, afdelingen eller hele skolen.

Udover Skolernes Trivselsdag er der andre mærkedage i huset, som skaber trivsel, fællesskab og samhørighed. Det drejer sig blandt andet om:

 • Læringsfestival efterår
 • Skolernes Motionsdag (fredag før efterårsferien)
 • Skolens fødselsdag (3. november)
 • Klippe-klister dag
 • Juleafslutning
 • Læringsfestival forår

Læringshuset gennemfører hvert år den nationale trivselsmåling blandt eleverne fra 0.-9. klasse. Målingen skal give et billede af, hvordan eleverne trives i Læringshusets skole.

Du kan læse mere om trivselsmåling på siden Evaluering, nøgletal og UMV

Du kan læse mere om undervisningsmiljøvurderingen på siden Nøgletal og UMV

Bestyrelsen for Læringshusets skole fastsætter skolens ordensregler og værdiregelsæt.

Ordensreglerne er udformet sådan, at de er en hjælp for elever og medarbejdere i det daglige arbejde på og uden for skolen.

Værdiregelsættet bidrager til opfyldelsen af folkeskolens formål og er retningsgivende for god adfærd og give pejlemærker for, hvordan der opnås god trivsel på skolen samt et godt psykisk undervisningsmiljø med respektfulde relationer mellem skolens elever indbyrdes og mellem elever og ansatte.

 • "Værdiregelsættet er ikke færdigt endnu"

Værdiregelsættet indeholde også en overordnet antimobbestrategi. Læs mere om dette under punktet "Indsatser og antimobbestrategi" på denne side.

Hvis der er problemer med det psykiske undervisningsmiljø i Læringshuset, så har både skole og forældre et ansvar.

Elever og forældre skal altid kontakte elevens lærere eller skolens ledelse, hvis der er er problemer i skolen. Skolen forsøger derefter at finde årsagen til problemet gennem samtaler med de involverede elever og deres forældre. Skolen understreger gennem samtalerne, at det er nødvendigt, at ordensreglerne overholdes af alle.

Hvis en elev ikke følger skolens værdiregelsæt - for eksempel ved at mobbe andre - kan skolelederen iværksætte foranstaltninger overfor eleven. Det kan være eftersidning eller udelukkelse fra undervisningen. Skolelederen inddrager blandt andet handlingens karakter og elevens alder i den beslutning.

Du kan læse mere om forældredrevne trivselsgrupper på siden Forældresamarbejde

Der er flere måder at få hjælp på i Læringshuset.

Kontakt i første omgang altid lærerne eller pædagogerne. Hvis det ikke er noget, som de kan hjælpe med, kan de gå videre med det eller henvise dig til afdelingslederen, den socialefaglige leder, pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) eller lignende. Du kan også selv kontakte skolens ledesle eller PPR, men de skal ofte tilbage og snakke med lærerene og pædagagerne, før de kan svare dig, så det ofte nemmest at gå til lærerne eller pædagogerne først.

 

De voksne har tavshedspligt

Hvis du som elev vil tale med din lærer, pædagog eller anden fagperson i huset omkring trivselsmæssige udfordringer, så har de voksne i huset som udgangspunkt tavshedspligt. Det bertyder at de ikke må videregive oplysningerne til andre.

Hvis de voksne får noget meget bekymrende at vide, så gælder tavshedspligten dog ikke, da de i disse tilfælde har pligt til at underrette de sociale myndigheder, så du kan få hjælp. Det kan også være, at den voksne mener, at det er bedst at tale med forældrene om det. I så fald får du som elev en god begrundelse for, hvorfor det er tilfældet, inden de voksne taler med forældrene.

 

Socialrådgivning og PPR

Der kan også være hjælp at hente hos skolens logopæder (tale-høre-konsulenter) og specialpædagogiske konsulenter. De er en del af PPR, som arbejder for, at børn og unge i Høje-Taastrup Kommune får de bedste muligheder for læring, udvikling og trivsel gennem inkluderende fællesskaber og læringsmiljøer.

Du kan læse mere om socialrådgivning og PPR på siden Socialrådgivning og PPR

Høje-Taastrup Kommune og landsorganisationen Skole og Forældre samarbejder om den lokalt forankrede forældrerådgivning, som har fokus på samarbejdet mellem skole og forældre.

Skole og Forældre er en landsorganisation for skolebestyrelser og forældre til børn i folkeskolen. De arbejder for at gøre skolebestyrelsesmedlemmer og forældre stærkere.

Du kan læse mere om forældrerådgivningen hos Skole og Forældre på deres hjemmeside skole-foraeldre.dk

Hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål om trivsel, er du velkommen til at kontakte Læringshuset. Du finder vores kontaktoplysninger på siden Kontakt os

Læs også

Læringshuset | Leg - Lær - Lev

Læringshuset

Skolebakken 1
2640 Hedehusene

CVR-nr. 19501817
EAN-nr. 5798008906770

Åbningstid kontor
Mandag-fredag 7.45-15.15

Telefon: +45 43 35 21 40
laeringshuset@htk.dk

Dagtilbud

Telefon: +45 43 35 44 60
laeringshuset-dagtilbud@htk.dk 
Åbningstid dagtilbud
Mandag-fredag 6.00-17.00

SFO

Telefon: +45 43 35 21 40
laeringshuset-sfo@htk.dk 
Åbningstid SFO
Mandag-torsdag 6.00-17.00 
Fredag 6.00-16.00

Klub

Telefon: +45 43 35 35 05
klubinn@htk.dk 
Åbningstid klub
Mandag-torsdag 13.30-17.30 
Fredag 13.30-17.00