Skip til hoved indholdet
  Hjem Om huset - overblik Praktik hos os

Praktik hos os

Sådan kommer du i praktik i Læringshuset

Læringshuset tilbyder pratik for lærer- og pædagogstuderende samt elever i grundskolen.

Hos os får du mulighed for at koble teori og praksis sammen i morderne læringsrum og komme helt tæt på vores børn og unges dagligdag i huset.

Som lærerstuderende opnår du for eksempel praktiske færdigheder i at forberede, gennemføre og evaluere et undervisningsforløb for en klasse i tæt samarbejde med vores vejleder.

Information

Vælger du Læringshuset i din praktikperiode, kan du være sikker på, at vi kommer til at gøre alt, hvad vi kan, for at give dig et godt forløb.

Et forløb hvor vi har fokus på at udvikle dine kompetencer i et tæt samarbejde. På den måde vinder alle, tror vi på.

Det eneste vi forventer er, at du møder op med åbent sind og til tiden, gerne vil eleverne, holder aftalerne og viser engagement og virkelyst. Så skal du nok få et fantastisk forløb, som bliver værdifuldt og lærerigt for alle.

Læs mere i denne brochure:

 

Om praktikperioden

Du har tre praktikperioder i løbet af læreruddannelsen, som du sikkert allerede er bekendt med.

Praktikforløbene handler overordnet set om at planlægge og gennemføre forskellige undervisningsforløb i dine valgte undervisningsfag. Derudover er der nogle temaer, hvor du gradvist stifter bekendtskab med didaktik, klasseledelse og samarbejdsrelationer med elever, kolleger, forældre med videre.

Det hele afsluttes med en prøve. Prøven skal bestå af mindst 2 delprøver, og der gives en samlet karakter. Du kan høre mere om prøven på læreruddannelsen.

 

Før du skal i praktik

Meddel skolen, at du gerne vil komme på besøg og møde din praktiklærer og lave en forventningsafstemning, inden du starter. Til det første praktikmøde på skolen med praktiklæreren er det vigtigt, at du møder velforberedt op.

Du skal tage udgangspunkt i følgende:

 • Få læst skolens uddannelsesplan og overordnet orienteret dig om skolen på hjemmesiden læringshuset.dk
 • Få læst og har styr på retningslinjerne for praktikken – hvilke krav er der til jer, og hvilke krav er der til praktikskolen
 • Gør dig tanker om dine forventninger og ønsker til din praktik
 • Lav konkrete aftaler med praktiklæreren om forberedelsen af praktikken og eventuelt nye mødeaftaler
 • Forbered og gennemarbejd et undervisningsforløb, som sendes til praktiklæreren i god tid
 • Samarbejder med praktiklæreren om at få sendt information ud til forældre og børn om praktikkens indhold
 • Udvis engagement og lyst til at komme i praktik og stil gerne undrende eller opklarende spørgsmål
 • Se praktikgruppen som et team med fælles forpligtelser i forhold til forberedelse, gennemførelse og evaluering af praktikken
 • Kontakt hurtigst muligt praktiklæreren eller den praktikansvarlige, hvis det ikke lever op til forventningerne og du ikke ønsker praktik alligevel

 

Mens du er i praktik

Vi har nogle forventninger til dig, mens du er i praktik i Læringshuset.

Du skal tage udgangspunkt i følgende:

 • Mød til tiden
 • Vær velforberedt og undervis ud fra et gennemarbejdede undervisningsforløb, som du løbende justerer i samarbejde med din praktiklærer og praktikgruppen
 • Overhold de aftaler, som du har med praktiklæreren og praktikgruppen
 • Udfordre dig selv i forhold til lærerrollen og afprøv metodiske og didaktiske teorier i praksis
 • Se praktiklæreren som en ressourceperson i forhold til sparring og vejledning om stort og småt
 • Indgå i skolens hverdag og betragt praktikken som et heldagsarbejde
 • Vær aktivt opsøgende i forhold til at deltage i for eksempel teammøder, lærermøder, forældremøder med videre
 • Husk du har tavshedspligt ligesom de øvrige medarbejdere. Hvis der opstår situationer, som du er usikker på, så drøftes det med praktiklæreren eller ledelsen

Hvis du bliver syg, skal du gøre følgende:

 • Ring til skolen (den vikaransvarlige) den pågældende dag mellem klokken 6:00-6:30  29424841
 • Giv besked til praktikgruppen og praktiklæreren

Læringshusets skole har nogle forventninger til os selv som praktiksted, der skal være med til at sikre et godt forløb for dig, mens du er i praktik hos os.

 

Før praktikken

 • Du får besked om informationsmødet i god tid
 • Skolen er aktiv i planlægningen af praktikken
 • Du får et udspil til, hvilke fag og årgange du bliver tilknyttet samt hvilke praktiklærere, inden du kommer til planlægningsmødet
 • Du møder engagerede praktiklærere, der er aktivt opsøgende, og som du har mulighed for at afstemme forventninger med. Praktiklærerne har selv valgt hvervet og brænder derfor for det
 • Du får information om skolens struktur og organisering enten af praktikvejlederen eller af praktiklæreren
 • Du får en høj grad af medbestemmelse i forhold til planlægningen af undervisningsforløb
 • Du får en praktiklærer, der tager ansvar for at planlægge og dagsordensætte vejledningen

 

Under praktikken

 • Du får mulighed for at afprøve dit undervisningsforløb og arbejde sammen som team
 • Skolen er åben for og ser mulighederne i at have studerende i praktik
 • Du får al den sparring og vejledning, som du har brug for
 • Du får mulighed for at indgå i skolens dagligdag
 • Dine ønsker og behov vil blive taget alvorligt
 • Du får en midtvejsevaluering med praktiklæreren og eventuelt praktikvejlederen
 • Ledelsen og andre ressource-personer er står også til rådighed for dig i forløbet, hvis der er behov for dem til noget

 

Rammer

Når du er I praktik i Læringshuset, indgår du i en større praktikgruppe, som så vidt muligt følger en klasse og årgang og en lærer og årgangsteam. Praktikgruppen forventes at befinde sig på skolen og beskæftige sig med aktiviteter i overensstemmelse med den udleverede opgaveoversigt og det udleverede praktikskema.

Dette indebærer at praktikgruppen underviser i 12-15 lektioner om ugen. Det forventes også at de studerende henlægger deres forberedelse på skolen og deltager i andre aktiviteter end dem, der er direkte knyttet til undervisning, herunder også eftermiddags- og aftenaktiviteter og pausevagter.

Du kan ikke forvente at kunne kombinere praktikken med andet arbejde samtidigt.

 

Skole-hjem-samarbejde

 • Skolen lægger vægt på dialog, involvering og inddragelse af forældrene ud fra en såkaldt low-arousel strategi
 • Samarbejdet med forældrene giver dig mulighed for en dialog med de enkelte forældre i forhold at få indblik i de enkelte forældres ressourcer med henblik på at større elevens udvikling i skolen
 • Skolen giver desuden mulighed for, at forældrene kan involveres i nogle af skolens aktiviteter i dagtimerne, herunder at forældrene kan inddrages i den projektbaserede undervisning, hvor de kan bidrage med deres viden og erfaring, hvis det giver mening

 

Mødedeltagelse

Udover den almindelige undervisning kan der være klasseteammøder, årgangsteammøder, PBL-møder (Projektbaseret læring-møder), fagudvalgsmøder, forældremøder, skole-hjem-samtaler med videre.

Praktikgruppen og praktiklæreren aftaler i hvilket omfang deltagelse er relevant.

Rollefordelingen mellem Læringshusets skole og læreruddannelsen tager udgangspunkt i følgende:

 • At forventninger til samarbejdet og hinandens roller og opgaver afklares indledningsvist
 • At man er bevidst om både vanskeligheder og muligheder i et samarbejde på tværs af institutioner
 • At uddannelsesinstitutionen forbereder de studerende på, at det er en arbejdsplads, som de studerende kommer på
 • At der er en relevant løbende dialog om planlægning og gennemførelse af praktikken
 • At seminarielærerne er synlige under praktikken
 • At seminarielærere er synlige under praktikken og giver besked til skolen og de studerende, når de kommer på besøg

 

Eksamen

Du vil blive indstillet til eksamen, såfremt de består praktikniveauet, herunder mødepligt. Eksamen foregår på initiativ og planlægning af Læreruddannelsen i Roskilde og gennemføres i samarbejde mellem skolen og Campus Roskilde.

Læringshuset tilbyder erhvervspraktik for elever i grundskolen. Det kan for eksempel være i Læringshusets dagtilbud, skole, SFO eller klub. 

Alle elever i folkeskolen har ret til at komme i praktik, også kaldet erhvervspraktik, i en uge i 8. klasse og en uge i 9. klasse. 

Hvor du kommer i praktik, og hvordan praktikken aftales og planlægges, er dog forskelligt fra elev til elev og skole til skole. 

Kontakt uddannelsesvejlederen på din skole, hvis du overvejer at komme i praktik hos os, før du kontakter os.

Hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål om praktik hos os, er du velkommen til at kontakte Læringshusets praktikvejledere:

 • Praktikvejleder i Læringshusets skole, Kamilla Michelle S. Vestergaard, kamillave@htk.dk 
 • Praktikvejleder i Læringshusets SFO, Ann Berenson, annx6238@htkskoler.dk

Hvis du vil i praktik hos os som elev i grundskolen, er du velkommen til at kontakte Læringshuset. Du finder vores kontaktoplysninger på siden Kontakt os

Læs også

Læringshuset | Leg - Lær - Lev

Læringshuset

Skolebakken 1
2640 Hedehusene

CVR-nr. 19501817
EAN-nr. 5798008906770

Åbningstid kontor
Mandag-fredag 7.45-15.15

Telefon: +45 43 35 21 40
laeringshuset@htk.dk

Dagtilbud

Telefon: +45 43 35 44 60
laeringshuset-dagtilbud@htk.dk 
Åbningstid dagtilbud
Mandag-fredag 6.00-17.00

SFO

Telefon: +45 43 35 21 40
laeringshuset-sfo@htk.dk 
Åbningstid SFO
Mandag-torsdag 6.00-17.00 
Fredag 6.00-16.00

Klub

Telefon: +45 43 35 35 05
klubinn@htk.dk 
Åbningstid klub
Mandag-torsdag 13.30-17.30 
Fredag 13.30-17.00