Skip til hoved indholdet
  Hjem Skole - overblik Om skolen

Om skolen

Information om skolen

Læringshusets skole tilbyder skolegang fra 0.-9. klasse i hjertet af den nye bydel Nærheden.

Skolen anvender en undersøgende tilgang til læring med fokus på blandt andet naturvidenskab og teknologi, hvor fagene samarbejder om virkelighedsnære og innovative projekter og værktøjer.

Her kan eleverne lege, bygge, problemløse og idéudvikler i veltilrettelagte forløb med udgangspunkt i deres iboende nysgerrighed og skabertrang.

Det styrker deres evner til at samarbejde, kommunikere, tænke kritisk og være kreative.

Skolen skaber øget engagement og motivation hos eleverne gennem projektbaserede læringsforløb, hvor virkelighedsnære problemstillinger bliver undersøgt. Med fokus på praksisfaglighed, teknologi og kompetencer som samarbejde, kommunikation, kritisk tænkning og kreativitet er vi med til at danne og uddanne eleverne, så de står solidt i forhold til valg af ungdomsuddannelse og fremtidens foranderlige samfund

Casper Madsen, skoleleder i Læringshuset

Information

Læringshuset, som rummer Læringshusets dagtilbud, skole, SFO og klub, er et stort hus på cirka 18.000 kvadratmeter med levende læringsrum, der stimulerer vores børn og unges naturlige nysgerrighed og idérigdom såvel som deres faglige fordybelse og kreative processer.

Huset er opdelt i tårn A og B, hvor Læringshusets skole holder til med 0.-3. klasse i tårn A og 4.-9. klasse i tårn B. 

Tårn A og B består blandt andet af større fællesrum, som kan bruges til arrangementer, præsentationer og udstillinger med mere. Derudover er der forskellige værksteder, laboratorier og studier til rådighed. Det er en slags faglokaler, hvor flere fag kan spille sammen samtidig. Huset indeholder desuden en integreret håndboldhal.

Herunder er nogle af husets faciliteter oplistet.

 

Niveau 0

 • Makerspace grov med metal- og træværksted
 • Makerspace fin til håndværk og design
 • Makerspace atelier
 • Makerspace musik med lydstudie, sangboks og øverum
 • Motoriktrappe
 • Arenatrappe
 • Dansesal (80 kvadratmeter)
 • Oplægssal
 • Multisal (1.000 kvadratmeter) med depot og omklædningsrum i forlængelse deraf
 • Parkeringskælder (ca. 110 parkeringspladser)

 

Niveau 1

 • Dagtilbud (vuggestue og børnehave) med garderober, makerspace grov og fin, motorikrum, scene, storskærm og fællesområde
 • Pædagogisk læringscenter (PLC)
 • LEGO Education Innovation Studio (LEIS)
 • Kantineområde
 • Madkundskab med grovkøkken og udskænkningsdisk
 • Science til fysik/kemi, biologi, geografi og natur/teknik (5 lokaler)
 • Amfitrappe 1 og 2

 

Niveau 2

 • Arbejdslokaler, garderober, skærme og fællesområder 0.-1. klasse
 • Teamrum 0.-1. klasse til pædagogisk forberedelse
 • Makerspace værksted 0.-1. klasse
 • Arbejdslokaler, garderober, skærme og fællesområder 4.-6. klasse
 • Teamrum 4.-6. klasse til pædagogisk forberedelse
 • Makerspace værksted 4.-6. klasse
 • Makerspace værksted 7.-9. klasse

 

Niveau 3

 • Arbejdslokaler, garderober, skærme og fællesområder 2.-3. klasse
 • Teamrum 2.-3. klasse til pædagogisk forberedelse
 • Makerspace værksted 2.-3. klasse
 • Arbejdslokaler, garderober, lockers, skærme og fællesområder 7.-9. klasse
 • Makerspace værksted 4.-6. klasse

Læringshuset er et af Danmarks førende huse inden for projektbaseret læring (PBL).

Gennem PBL imødekommer vi fremtidens tendenser i samfundet. De virkelighedsnære og innovative projektforløb, hvor vores børn og unge arbejder undersøgende og finder løsninger, skaber øget engagement og motivation. Derudover styrker det deres evner til at samarbejde, kommunikere, tænke kritisk og være kreativ. Vigtige kompetencer i det liv og den karriere, som venter dem i et foranderligt og højteknologisk samfund.

Læringshusets læringsform og læringssyn trækker en rød tråd fra Læringshusets dagtilbud til skole, SFO og klub. Allerede i dagtilbuddet bliver børnene mødt med et børnesyn, der ser barnet som aktiv deltager og medskaber af sin egen læring og udvikling. Her bygger hverdagens fællesskaber på demokratiske værdier, hvor børnene oplever, at de deltager og har indflydelse på deres dagligdag og aktiviteterne i dagtilbuddet.

Du kan læse mere om PBL på siden Projektbaseret læring (PBL)

I Læringshuset har vi fokus på rum og rumlighed, hvor nye læringsstile kan udfoldes, uanset om der arbejdes i mindre eller større gruppe, er brug for fordybelse, eller der skal formidles noget til en større mængde. Huset lægger også op til, at der arbejdes på tværs af fag og aldersgrupper og meget mere aktiv læring, hvor eleverne bruger deres hænder.

Der er stor forskel på, hvordan vores børn og unge lærer, og der sker rigtig meget i udviklingen, både mentalt og fysisk, i løbet af skoleårene. Det kan også ses i forhold til ruminddeling og materialer på vægge, gulve og lofter i huset.

Med de store åbne terrasser på niveauerne er der plads til aktivitet, og eleverne kan via trapper og stisystemer bevæge sig på tværs af skoletrin. Med de store vinduer og glasvægge kan de ældre elever også lade sig inspirere af de mindre børns leg og læring, lige såvel som de små børn kan spejle sig i de ældres. En sådan struktur er givtigt for læringen, men i den grad også for trygheden og flydende overgange.

Kernen for læringen i Læringshuset er læringsloopet, som er centralt placeret og fungerer som epicenter med meget aktivitet. Trækker man sig væk fra epicentret, bliver der mere stille og plads til ro og fordybelse. Bevægelsen rundt med læringsloopet foregår via trapperne i de åbne atrier og fungerer som det uformelle mødested på tværs af årgange.

Scenografien er også foranderlig, så det er muligt for elever og lærere at skabe egne rammer og tilpasse dem de projektbaserede læringsforløb. Det ses på møbler, der har hjul, skillevægge og andet, der kan flyttes rundt. Der er også vægge, som fungerer som gigantiske opslagstavler. 

 

Makerspace

Alle afdelinger, det vil sige indskoling, mellemtrin og udskoling, har værksteder på deres eget niveau i Læringshuset. Vores makerspaces er direkte målrettet de projektorienterede læringsforløb. Rummene kodes altså ikke til en klasse i traditionel forstand, men til fagene. 

Vores makerspace er et slags teknologisk værksted, hvor man arbejder med digitale teknologier som lasercutter og 3D-print. Derudover er findes der loddekolber, limpistoler og søjleboremaskiner. Her kan vores børn og unge lege, bygge og udvikle, samtidig med at de lærer noget i de projektbaserede læringsforløb.

 

LEGO Education

I forlængelse af Læringshusets pædagogiske læringscenter (PLC), der befinder sig i kernen af huset på niveau 1, er vores LEGO Education Innovation Studio (LEIS) placeret. Der findes et stort udbud af produkter og læringsforløb indenfor LEGO Education, og der kommer hele tiden nye til.  I vores LEIS kan vores børn og unge lege, bygge og udvikle, samtidig med at de lærer noget i de projektbaserede læringsforløb.

LEGO Education har fra starten troet på Læringshuset og den nye måde at tænke læring på. LEGO Education og Høje-Taastrup Kommune har blandt andet haft et tæt samarbejde omkring Læringshusets vision og beskrivelse, læringszoner, læremidler og kompetenceudvikling.

Teknologi er en naturlig del af vores børn og unges hverdag, og derfor skal eleverne naturligvis også opleve det samme i skolen. Læringshuset stiller som led i denne ambition en iPad eller bærbar PC til rådighed for hver enkelt elev fra 1.-9. klasse. Udstyret er fordelt på følgende måde:

 • 1.-6. klasse - iPad Air
 • 7.-9. klasse - bærbar PC

Den øgede brug af teknologi stiller samtidig øgede krav til forståelsen for teknologi. Eleverne skal derfor lære at forholde sig både aktivt og kritisk til det at være forbrugere og medskabere af ny teknologi.

Den digitale og teknologiske udvikling er i stigende grad med til at ændre og løse klimamæssige, sociale og økonomiske problemstillinger. Det betyder at eleverne i højere grad skal møde, teste og undersøge forskellige former for teknologi, så de får viden om, hvordan teknologi fungerer, og hvordan det har betydning for deres eget og andre målgruppers liv og karriere. I overordnede træk skal eleverne lære:

 • At kende forskellige former for teknologi
 • At kunne bruge, undersøge og forholde sig kritisk til teknologi
 • At kunne arbejde kreativt og innovativt med, hvordan teknologi bruges til at skabe værdi og løse problemstillinger

I Læringshuset samarbejder eleverne om innovativ problemløsning med brug af IT på flere måder. Det kan blandt andet være med brug af:

 • Talentfabrikken - et læringsforløb, som bygger på elev-til-elev-læringsprincippet, også kaldet peer-to-peer, hvor 20 elever modtager specialiseret undervisning i brug af iPad. De 20 iPad-ambassadører lærer herefter fra sig til deres klassekammerater.
 • C.R.A.F.T. (Creating Really Advanced Future Thinkers) - et læringsforløb, hvor eleverne dyster om, hvem der har fundet på den mest nyskabende løsning og projekt i samarbejde med en eller flere virksomheder. De kan for eksempel være at bygge 3-D modeller i Minecraft
 • Micro:Bit - en lille computer, der introducerer eleverne til, hvordan software og hardware fungerer sammen med et LED-display, knapper, sensorer og mange input- og outputfunktioner, der kan programmeres og interagere
 • Coding Pirates - et læringsforløb, hvor eleverne blive introduceret til både algebraisk og abstrakt tænkning, logisk opbygning og problemløsning samt decideret kodning

Læringshuset er en såkaldt Åben Skole, som samarbejder med omverdenen. Samarbejdet er en vigtig del af den projektbaserede læring, hvor vores børn og unge henter viden, erfaringer og problemstillinger fra virkeligheden. 

Vi bidrager alle til samfundet på den ene eller anden måde. Det vil sige, at alle i det omkringliggende samfund i princippet kan være med til at give noget ekstra til den projektbaserede læring. Som Åben Skole samarbejder vi derfor med lokalesamfundet, musikskolen, erhvervsforeninger, idrætsforeninger, bymuseet, virksomheder, biblioteket eller lignende.

Åben Skole samarbejdet bygger på en gensidig lyst og nysgerrighed til at bidrage til samfundet. Udefrakommende kan bidrage med det, som de kan, og vores børn og unge kan bidrage med det, som de kan. Det handler blandt andet om:

 • At få skolen ud i virkeligheden og virkeligheden ind i skolen
 • At vores børn og unge ser og forstår, hvordan den teori de lærer i skolen bliver brugt i praksis
 • At nysgerrigheden til at få ny viden og finde nye løsninger vokser

Det er vores erfaring, at eleverne bliver bedre til at stille spørgsmål, gribe om problemstillinger og finde på løsningsforslag, når de møder rollemodeller og stærke fagpersoner fra det omkringliggende samfund. Derudover styrkes elevernes faglige forståelse og motivation, fordi de møder viden, erfaringer og reelle problemstillinger. Det drejer sig blandt andet om:

 • Motivation - virkelige problemstillinger og rollemodeller vækker elevernes nysgerrighed, handlekraft og lyst til at lære i de projektbaserede læringsforløb
 • Viden - sammenkoblingen af teori og praksis styrker videndelen i de projektbaserede læringsforløb
 • Innovation - idéudvikling med en konkret målgruppe eller en bruger for øje medfører mere innovation i de projektbaserede læringsforløb

Vi udvikler løbende vores Åben Skole samarbejde i forhold til forventningsafstemning, rammer, opfølgning og lignende, så vi hele tiden sikrer os de bedste betingelser for samarbejdet.

Praktiske informationer

Læringshusets fotograf samt lærere og pædagoger tager situationsbilleder og situationsvideo af vores børn og unge, når der sker noget interessant og spændende, som Læringshuset gerne vil dele på hjemmesiden eller Aula, i Læringshusets nyhedsbreve eller på Læringshusets sociale medier. Det kan være situationsbilleder og situationsvideo fra undervisningen, workshops, projektfremlæggelser, gæstebesøg med mere i huset eller ude af huset.

Læringshuset sletter situationsbilleder og situationsvideo på Læringshusets sociale medier efter cirka 1 år. 

Hvis det er inviterede journalister fra for eksempel SN.dk, TV2 Lorry eller Høje-Taastrup Kommune, der tager situationsbilleder og situationsvideo eller portrætbilleder og portrætvideo af vores børn og unge, bliver der indhentet samtykke fra forældre fra gang til gang.


Skolefoto

I starten af hvert skoleår er der skolefoto i Læringshuset. Her tager en professionel fotograf fra skolens samarbejdspartner, Vision Fotografi, portrætbilleder af alle klasser og elever. Der bliver tager portrætbilleder af alle, fordi Læringshuset bruger dem rent administrativt. Derudover kan forældre købe fysiske portrætbilleder til familie og venner, hvis det ønskes.

Vision Fotografi står for indhentning af samtykke, bestilling, betaling og levering af portrætbillederne.

Læs mere på Vision Fotografis hjemmeside visionfotografi.dk

KMD Educa Mit Barns Fravær er modulet, hvor du som forældre via Aula hele tiden kan følge dit barns fravær i Læringshuset. På siden er vores børn og unges fravær hele tiden opdateret med det fravær som lærernes og pædagogerne har oprettet i det administrative system.

I Aula skal du vælge genvejen ”KMD Mit Barns Fravær”. Her kan du som forælder følge dit barns daglige fravær og se indberettede bemærkninger til fraværet. Der vil være en sammentælling af fraværet på sidste skærmbillede. Kontakt kontaktlærerne i Aula, hvis du har spørgsmål til fraværet.

 

Fravær uden for skoleferier

Læringshuset opfordrer alle vores børn og unge til at følge skolens normale ferieperioder, så både det faglige og sociale liv kan leves og udvikles med alle i klassen i alle skoleårets 200 skoledage.

Du skal som forældre skrive til afdelingslederen i Aula og bede om lovligt fravær, hvis det drejer sig om fravær mere end to sammenhængende dage. Skolen kan højst give lovligt fravær til 5 sammenhængende dage. Er barnet fraværende udover dette, som ikke er godkendt af afdelingslederen, vil det blive betragtet som ulovligt fravær.

Det er et forældreansvar at søge for at indhente information om, hvad klassen har arbejdet med eller skal arbejde med i den pågældende periode. Du kan ikke forvente, at det pædagogiske personale med kort frist laver ekstra planer eller materialer til dit barn.

 • Hvis der sker en skade med barnet - Høje-Taastrup Kommune har ingen ulykkesforsikring for børn i skoler og institutioner. Det kan derfor anbefales at tegne en privat heltidsulykkesforsikring for børn, der går i dagtilbud og skole. Høje-Taastrup Kommune dækker skader og ulykker i tilfælde, hvor kommunen i juridisk forstand forvolder skade ved handlinger, der skyldes fejl, forsømmelse eller uagtsomhed.

 • Hvis barnet laver en skade - Børn er personligt erstatningsansvarlige for deres handlinger på samme måde som voksne. Forældre blive pålagt at betale op til 7.500 kr. for hver skade, deres barn laver. Sker en skade ved et uheld, vil en indboforsikring med en ansvarsforsikring som udgangspunkt dække både forældre og børns regning for en skade. Er der tale om hærværk kan barnet risikere at skulle betale hele erstatningen. Forældrene skal dog betale de første 7.500 kr. af skaden. Forældre vil blive bedt om at anmelde skaden til deres forsikringsselskab.
 • Kørsel med børn i private biler - Hvis børn køres i læreres, pædagogers eller andre forældres biler i forbindelse med udflugter og lignende, vil børnene i en skadesituation kunne få erstatning fra bilens lovpligtige ansvarsforsikring og/eller fra en evt. anden trafikant, som er medskyldig i en ulykke. I Høje-Taastrup Kommune må kørsel i private biler kun finde sted, hvis forældrenes skriftlige tilsagn er indhentet skriftligt eller i Aula.
 • Tyveri - Høje-Taastrup Kommune hæfter ikke for et barns ejendele. De er omfattet af hjemmets egen indboforsikring. Barnets tabte og glemte ting erstattes ikke af kommunen.
 • Anmeldelse af skader - Enhver skade på personer eller ting skal hurtigst muligt meddeles lederen af dagtilbud eller skole.
 • Hvis en iPad eller PC får skader eller bliver stjålet - Hvis der sker en skade på den udlånte iPad eller PC, skal I hurtigst muligt rette henvendelse til skolen. Skolen vil hurtigst muligt udlevere en tilsvarende iPad eller PC, så eleven har det nødvendige undervisningsmiddel til rådighed. Bemærk, at eleven selv er ansvarlig for, at egne materialer er sikkerhedskopieret

Høje-Taastrup Kommune dækker ved selvforsikring eventuelle skader på de udlånte enheder ved pludselige og uforudsete hændelser. Kommunens selvforsikring dækker både i skolen og i hjemmet samt under den daglige transport til og fra hjemmet. Også ved indbrud eller tyveri dækkes tabet ind af kommunens selvforsikring, når iPad eller PC er opbevaret under betryggende opsyn. Kun hvis en elev forsætligt eller ved grov uagtsomhed er skyld i en skade på en udlånt iPad eller PC, kan der blive tale om, at Høje-Taastrup Kommune kræver erstatning efter de almindelige erstatningsregler i dansk ret. Ved tyveri udenfor skolen skal der altid indgives politianmeldelse.

Læringshusets skole inviterer til Læringsfestival to gange i løbet af skoleåret. 

På festivalerne præsenterer vores børn og unge forskellige produkter, vejen dertil og hvad de har lært i den projektbaserede læring.

Det handler blandt andet om at vise en åben og levende skole for forældre, medarbejdere, samarbejdspartnere og andre gæster.

Festivalerne finder sted i Læringshuset på følgende dage i skoleåret 2024-2025:

 • 3. oktober 2024 - kl. 14-16
 • 13. marts 2025 - kl. 14-16

Læringshuset skole har en række mærkedage og traditioner i løbet af skoleåret. 

Følg løbende med på Aula, så du altid er opdateret på, hvad der sker lokalt på dit barns årgang eller i dit barns klasse. De enkelte årgange og klasser kan have begivenheder, som kun fremgår af klassens kalender. Ligesom begivenheder, som ture ud af huset, kan opstå med kort varsel - for eksempel i forbindelse med de projektorienterede forløb, eller hvis klassen får et godt tilbud omkring en tur på museum, i teater eller lignende.

Mærkedage og traditioner i Læringshuset i skoleåret 2024-2025:

 • Første skoledag 1.-9. klasse - første hverdag efter sommerferien
 • Første skoledag 0. klasse - anden hverdag efter sommerferien
 • Skolefoto - (ukendt dato)
 • Skolernes Motionsdag - Fredag før efterårsferien
 • Skolens fødselsdag 3. november
 • Klippe-klister dag - Første hverdag i december
 • Juleafslutning - Sidste dag før juleferien
 • National Trivselsdag - Første fredag i marts
 • Førskolestart - Første hverdag i april
 • Sidste skoledag 9. klasse - (ukendt dato)
 • Dimission - (ukendt dato)
 • Sidste skoledag - 27. juni

Du finder feriedatoer og lukkedage i ferieplanen på siden Ferieplan

Du finder ordenregler og værdiregelsæt på siden Trivsel

I Læringshusets skole møder vores børn og unge forskelligt alt efter klassetrin og ugeplan. Det er derfor vigtigt, at alle holde sig orienteret på Aula og i ugeplanen. Når det er sagt, så er start- og sluttidspunkter stort set fastlagt på forhånd. Der kan dog ske ændringer, hvis det giver mening i forhold til den projektbaserede undervisning, hvis der kommer nye skemaer i løbet af skoleåret eller hvis der er ture ud af huset eller lignende. I så fald skriver vi naturligvis ud om det i så god tid som muligt.

 • Mødetid - 8.00
 • Pauser - 9.30-9.50, 11.20-12.05 og 13.35-13.50 (hvis det er en lang dag)
 • Sluttid - 11.20 (tidligst), 13.35 og 15.20 (senest)

Alle vores børn og unge møder kl. 8.00. Bemærk, vi har kun opsyn fra kl. 7.50, så hvis barnet møder tidligere end det, henviser vi til at benytte morgen-SFO. Som udgangspunkt er der en 10-pause fra kl. 9.30-9.50, en 12-pause fra kl. 11.20-12.05 og en 13-pause fra kl. 13.35-13.50, hvis det er en lang dag, som det efterstræbes at afholde. Hvis pædagogerne og lærerne vurderer, at den projektbaserede undervisning ikke gør det muligt af den ene eller anden årsag, kan pauserne holdes lidt tidligere eller senere på dagen. Derudover kan pædagogerne og lærerne supplere med korte brain-breaks, bevægelsesaktiviteter eller lignende efter behov.

Sluttidspunktet er forskelligt alt efter klassetrin. Overordnet set har de yngste tidligere fri end de ældste, men der kan være længere dage og kortere dage i løbet af ugen på alle klassetrin. I sidste ende handler det om, at få det til at gå op rent skemateknisk, samtidig med at vi sikrer, at alle får det timetal undervisning, de har krav på.

Røgfri Skoletid betyder, at vores børn og unge ikke må ryge, dampe eller snuse i skoletiden, hverken på eller uden for Læringshusets område.

Som barn og ung er det umuligt at forestille sig, hvor afhængig man kan blive af rygning, og hvor svært det kan være at stoppe. Men jo yngre man er, når man begynder at ryge, jo større er risikoen for, at man bliver afhængig. Desværre gør alt for mange børn og unge gør sig de første erfaringer med rygning, dampning eller snus, inden de forlader grundskolen. Men det behøver ikke at være sådan.

Røgfri Skoletid er det mest anbefalede redskab til at forebygge rygestart hos elever i grundskolen. Byrådet i Høje-Taastrup Kommune har derfor indført Røgfri Skoletid på alle kommunens folkeskoler. Kommunen er desuden gået med i et partnerskab sammen med en række andre kommuner, der skal få færre til unge til at ryge. Det hedder ”Bliv en vinder uden tobak”.

Læs mere på Klar livets hjemmeside udentobak.dk. 

Som forældre kan du også få inspiration til, hvordan du kan tage snakken om tobakken med dit barn på Røgfri fremtids hjemmeside cancer.dk.

Der er en række obligatoriske fag i Læringshusets skole, som overordnet kan inddeles i disse tre områder:

 1. De humanistiske: dansk, engelsk, kristendomskundskab, historie og samfundsfag
 2. De praktiske/musiske: idræt, musik, billedkunst, håndarbejde og hjemkundskab
 3. Naturfagene: matematik, natur/teknik, geograf, biologi og fysik/kemi

Vi har dog en høj grad af tværfaglig i den projektbaserede undervisning, hvor flere fag er med til at belyse det samme emne. Opdelingen af fagene er derfor ikke på samme måde synlig i skoleskemaet. For eksempel kan man have 4 lektioner, hvor man arbejder med både dansk og matematik, i stedet for 2 lektioner dansk efterfulgt af 2 lektioner matematik. Skemateknisk får vores børn og unge de lektioner, de har krav på, men skoleskemaet er ikke længere fagopdelt på samme måde, som før i tiden. 

Derudover skal vi give undervisning i såkaldt timeløse fag. Disse lægges ind i undervisningen i tværfaglige uger, som afbræk i det gennemgående skema eller i tiden til den understøttende undervisning. Timeløse fag er færdselslære, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab samt uddannelse og job.

Dertil kommer valgfagene i 7.-9. klasse. I 7.-8. klasse skal vores unge vælge et af fire toårige praktiske/musiske valgfag, nemlig håndværk og design, billedkunst, musik og madkundskab. Valgfaget afsluttes med en prøve i 8. klasse. I 9. klasse skal vores unge have et valgfag, hvor de arbejder med noget valgfrit, som de interesserer sig for og vil fordybe sig i. Valgfagene i 9. klasse skifter fra skoleår til skoleår.

Vores børn og unges daglige kost er et forældreansvar. Læringshuset forventer, at børnene har spist morgenmad, inden de møder ind. Ligeledes forventes det, at de til dagligt har en madpakke med. Det er en god ide, hvis de har mad med til både 10-pausen og 12-pausen, da vi oplever mange har behov for mellemmåltider i løbet af dagen. Der er opsat vandkølere, men eleverne skal selv medbringe drikkedunke.

I skoleåret 2022-20234 og 2023-2024 har eleverne i 6. klasse projekt omkring kantinedrift. Det betyder, at de sælger frisklavet mad fra madkundskabsundervisningen til eleverne i Læringshusets Foodlab (kantine) tirsdage, onsdage og torsdage i 12-pausen. Betaling sker med HTKpay-kort. Kortet udeleveres i Foodlab, på skolens kontor eller i klubben og oprettes efterfølgende på htkpay.dk. 

Du kan læse mere om egenbetaling med HTKpay-kort på siden Forældrebetaling.

De ældste elever må forlade skolen, hvis forældrene tillader det, så de kan køre hjem og spise eller købe mad i byen.

Cirka 95.000 børn får skolemælk via Mejeriernes Skolemælksordning hver dag, og vores børn og unge i Læringshusets skole har også mulighed for at købe skolemælk. Læringshuset er nemlig en af de 1.300 skoler i hele landet, som er med i skolemælksordningen, der blev startet som pilotprojekt i 1991.

Skolemælk administreres af Mejeriforeningen, der er brancheorganisation for de danske mejerier. Foruden skolemælk tilbyder de en række aktiviteter til elever, forældre og lærere.

Du bestiller og betaler dit barns skolemælk på skolemælks hjemmeside. Læringshuset modtager herefter dit barns skolemælk, som opbevares i Mejeriforeningens køleskabe, der er placeret i husets mælkerum, indtil klasseduksene kommer og henter køletasken med skolemælk til klassen. Du kan altid framelde skolemælk på hjemmesiden, hvis du ikke længere ønsker skolemælk.

Læs mere om skolemælk på Skolemælks hjemmeside skolemælk.dk

Læringshuset har en hovedregel om, at syge ikke må komme i huset. Det gælder både vores børn og unge og vores medarbejdere. Hvis man har en smitsom sygdom, må man som udgangspunkt først komme igen, når det ikke længere smitter. Man skal være rask og kunne deltage i de aktiviteter, man plejer, uden at kræve særlige hensyn.

Der er dog undtagelser, som beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning om smitsomme sygdomme og forholdsregler, som du kan læse mere om på deres hjemmeside sst.dk.

 

Sådan melder du barnet syg

Du kan melde barnet syg ved at skrive en besked i Aula til klassens kontaktlærere. Selvom det ikke er den lærer, som klassen har kl. 8, når der bliver ført fravær, så retter kontaktlærerne fraværet til sygdom med tilbagevirkende kræft, når de ser beskeden. Derudover kan du melde barnet syg i Komme/gå modulet i Aula, som dagtilbud og SFO benytter, hvis barnet går der.

 

Kroniske sygdomme og medicinering

I Høje-Taastrup Kommunes følger vi Sundhedsstyrelsens vejledning om medicingivning til børn. Medicingivning bør så vidt muligt foregå i hjemmet uden for det tidsrum, de er i dagtilbud, skole, SFO eller klub.

Det er imidlertid også vigtigt for vores børn og unge med kronisk eller længerevarende sygdom at have adgang til pasning og kontakt til andre i dagtilbud, skole, SFO eller klub, selvom de har behov for medicin flere gange i løbet af dagen. Når den behandlende læge har vurderet, at medicinen kan administreres af forældre og voksne, der ikke er sundhedsuddannede, vil personalet i pasningsordningen, på skolen eller i SFO'en eller klubben også kunne påtage sig dette.

Kontakt os, hvis barnet har brug for medicinering og udfyld denne blanket til vores brug:

 • Medicingivning til børn og unge i dagtilbud eller skoler og SFO - udfyldes af forældre [download PDF]
 • Medicingivning af institutionen - udfyldes af dagtilbud, skole eller SFO [download PDF]

Læringshuset opfordrer alle vores børn og unge, som har mulighed for det, til at gå eller cykle til og fra huset. Det er sundt med motion, det er nemt at komme til og fra huset, der skal ikke tænkes på kø eller parkeringspladser og det er en god måde at blive tryg ved at bevæge sig i trafikken på.

Høje-Taastrup Kommune tilbyder transport i form af buskort, hvis afstanden mellem hjemmet og Læringshuset er:

 • 0.-3. klasse: mere end 2,5 km
 • 4.-6. klasse: mere end 6 km
 • 7.-9. klasse: mere end 7 km

Det kræver dog at Læringshuset er distriktsskolen. Afstanden (skolevejen) er den nærmeste vej eller sti, som eleverne kan færdes på til fods, på cykel eller på knallert hele året. Ved opmåling af skolevejen medregnes normalt kun afstanden ad offentligt tilgængelig vej mellem hjemmets grund (udkørsel) og den nærmeste indgang til skolegården.

Transporten til skole gælder typisk for ét skoleår ad gangen.

 

Sygekørsel

Hvis en af vores børn og unge oplever sygdom eller for eksempel et brækket ben, tilbyder Høje-Taastrup Kommune transport til og fra skole. Det kræver dog en lægeerklæring.

 

Trafikfarlige veje

Høje-Taastrup kommune sørger for transport uanset afstand mellem hjemmet og distriktsskolen, hvis børnenes sikkerhed i trafikken gør det nødvendigt. Det gælder i de tilfælde, hvor elevernes skolevej er vurderet som "særlig trafikfarlig".

Læs mere om trafikfarlige veje på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside htk.dk

Det er en gave at kunne et andet sprog, men det er altafgørende også at kunne dansk. Derfor gør Læringshusets skole meget ud af at lære vores tosprogede børn og unge dansk. 

Alle vores tosprogede børn sprogvurderes ved indskrivningen til 0. klasse i Læringshuset. For de elever, der har behov for det, etablerer vi holdundervisning i dansk i op til 2 år. Alle vores tosprogede elever, som starter i en af de eksisterende klasser fra 1.-9. klasse og som vi vurderer har behov det, får undervisning i faget dansk som andetsprog også kaldet DSA.

Hvis barnet kommer direkte fra hjemlandet eller fra et andet modtagesystem, tilbyder Høje-Taastrup Kommune undervisning i basisdansk i en såkaldt modtageklasse, hvis barnet skal gå i 4.-9. klasse. Herfra kan barnet udsluses til en normal klasse. Vi henviser i den forbindelse til Fløng Skole, da Læringshuset ikke har modtageklasser.

Start hos os

Sådan indmelder du dit barn i dagtilbud, skole, SFO eller klub

Læringshuset | Leg - Lær - Lev

Læringshuset

Skolebakken 1
2640 Hedehusene

CVR-nr. 19501817
EAN-nr. 5798008906770

Åbningstid kontor
Mandag-fredag 7.45-15.15

Telefon: +45 43 35 21 40
laeringshuset@htk.dk

Dagtilbud

Telefon: +45 43 35 44 60
laeringshuset-dagtilbud@htk.dk 
Åbningstid dagtilbud
Mandag-fredag 6.00-17.00

SFO

Telefon: +45 43 35 21 40
laeringshuset-sfo@htk.dk 
Åbningstid SFO
Mandag-torsdag 6.00-17.00 
Fredag 6.00-16.00

Klub

Telefon: +45 43 35 35 05
klubinn@htk.dk 
Åbningstid klub
Mandag-torsdag 13.30-17.30 
Fredag 13.30-17.00